איסי בוקר מקצין את שבוע הבא הוא נותן את המערכת הזו מאור לשלשי ועד אור לחמשי אבל לא גשם רציני